Дистанционен курс по Контрол на качеството в строителството

Контрол на качеството - обучение

Защо е важно дистанционно обучение по ЗБУТ за Контрол на качеството?

Контролът на качеството в строителството е от жизнено значение за ефикасното изпълнение на даден проект в тази област. Той е регулиран от закона и служи за проверка на това колко добри материали се използват в процеса на работа и дали се съблюдават нормите за здраве и безопасност. Всяко предприятие, което иска да бъде добавено в списъка на Камарата на строителите, следва да посочи най-малко едно лице, оторизирано да извършва такъв контрол на качеството. По тази причина се организират редица обучения, предназначени най-вече за специалисти, които искат да се занимават с тази дейност. Топ експертите обикновено допълват компетенциите си с обучение по ЗБУТ, най-често дистанционно. Продължете с четенето, за да научите още за спецификата на упражняване на контрол и за предлаганите курсове за придобиване на легитимен сертификат.

Гореспоменатата Камара изисква посоченото лице, което изпълнява работата по контрол, да е преминало курс (проведен от лицензиран обучител) през последната календарна година. Това ще рече, че такова обучение е предназначено предимно за длъжностните лица, но от него полза могат да имат и консултанти, строители, ръководители на фирми и хора, които произвеждат строителни продукти. Съдържанието на курса обхваща всички необходими знания за упражняването на контрола на качеството в строителството. В обхвата му до голяма степен се разкрива самата същност на работата. Компонентите, които са част от обучението, включват: запознаване с минималните периоди, необходими за изпълняването на строителни работи; информиране относно условията за пускането на строителни материали на пазара; придобиване на познания за правилна оценка на качеството на строителните продукти. Завършилите успешно програмата получават удостоверение. Чрез този документ те вече се сдобиват с правомощия за реализация в дейността.  В днешни дни голяма част от професионалистите в областта се подготвят допълнително за работата си с участие в онлайн курс по ЗБУТ.

Контролът на качеството в строителството се прилага с цел регулиране нивото на професионалност в дейността. Специалистите в извършването му преминават задължително обучение.