Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Процедура за заемане на поста на длъжностно лице по ЗБУТ в строителството след обучението        Като всяко друго, така и назначаването на длъжностно лице по ЗБУТ в строителството има своя процедура, която следва определен ред, подчинен на държавни и законови изисквания. Все пак общите правила трябва да се обвържат и с конкретните условия на фирмата. В…

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ

Как се получава валидно удостоверение за длъжностно лице по ЗБУТ      Преди да обясним за начините на преминаване на курс по ЗБУТ и придобиването на удостоверение, трябва накратко да разграничим длъжностното лице по ЗБУТ от всички друго длъжностни, които ни звучат по сходен начин. То се назначава и избира от изпълнителя на конкретен обект и представлява…

Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

Дистанционно обучение на Контрол на качеството в строителството

Колко средства са ви нужни за курс по контрол на качеството в строителството      Контролът на качеството в строителството и съответствието на влаганите материали е една от най-отговорните дейности, които засягат безопасността и здравето на всеки работен процес. Контролът обхваща всяка една дейност на фирмата. Особено сложно става, ако освен изпълнител, една компания е и производител….

Дистанционен курс за Длъжностно лице ръководещо трудови процеси

Какво следва след обучението на длъжностното лице, ръководещо и управляващо трудовите процеси        Времето на обучение на длъжностното лице, ръководещо и управляващо трудовите процеси, може да се нарече най-лесния период от целия процес. Същинската работа и отговорност започва с края на курса и поемането на всички задачи, произтичащи от тази позиция. Както е известно всяко длъжностно…

Дистанционно обучение на Орган по БЗР

Как се избира онлайн обучение за орган по БЗР        Органът по БЗР или безопасност и здраве на труда е този, който обединява целия персонал на една фирма около идеята за сигурност на работата. В тази си дейност това лице или лица трябва да намерят адекватен начин да обединят ръководните кадри така, че тази политика да…

Дистанционен курс за първоначално обучение на представителите на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс за първоначално обучение на представителите на КУТ/ГУТ

Сравнение на цените за първоначално обучение на КУТ и ГУТ   Обучението на групите и комитетите за условия на труд са задължителни органи за всяка малка и голяма компания. Всяка такава група или комитет е автономен орган, който има свой дневен ред, отговорности и дейности. Поради това и неговите членове преминават специфично обучение, което е различно…

Дистанционен курс за Ежегодно обучение на представителите на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс за Ежегодишно обучение на КУТ/ГУТ

Значение на ежегодното обучение на представители на КУТ/ГУТ Всяка специфична длъжност изисква своето обучение. С не по-малка сила това важи за представителите на комитетите по условия на труд и групите по условия на труд. След специален избор и назначение, тези длъжности биват заемани от определени личности, които имат основна цел да следят за сигурността и…

Дистанционен курс по Контрол на качеството в строителството

Контрол на качеството - обучение

Защо е важно дистанционно обучение по ЗБУТ за Контрол на качеството? Контролът на качеството в строителството е от жизнено значение за ефикасното изпълнение на даден проект в тази област. Той е регулиран от закона и служи за проверка на това колко добри материали се използват в процеса на работа и дали се съблюдават нормите за здраве…