Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Процедура за заемане на поста на длъжностно лице по ЗБУТ в строителството след обучението

       Като всяко друго, така и назначаването на длъжностно лице по ЗБУТ в строителството има своя процедура, която следва определен ред, подчинен на държавни и законови изисквания. Все пак общите правила трябва да се обвържат и с конкретните условия на фирмата. В този смисъл може да се каже, че товадлъжностно лице може да е едно, а може и да е повече от едно лице. Това е в пряка зависимост с броя на служителите и с нивото на рисковете, които съществуват в работата. 

       Самото назначаване на такъв орган има няколко опции, които всеки работодател отново може да прецени и нагоди най-добре според своя случай. Първата естествено е да се спре на човек от сегашните си служители, чийто начин на работа и служебни навици са добри и работодателят е доволен от него. Това назначение се случва със заповед на работодателя. Вариантите за договор за два. Единият е по съвместителство, тъй като длъжностното лице по ЗБУТ не е работа на пълен работен ден. Другият вариант, който може да се избере е чрез сключване на втори трудов договор като допълнителен към първия. И в двата случая общото е, че времетраенето на заетостта по второто трудово отношение трябва да е упоменато и да е известно и на лицето, което ще заеме длъжността на лице по ЗБУТ

       Законът предвижда и други начин за избор на длъжностно лице по ЗБУТ. Ако работодателят няма подходящо лице, предложил е, но никой не желае да поеме тази длъжност или работата не позволява на никой от служителите да съвместява две длъжности, то тогава той може да получи помощ отвън. Това може да стане със сключване на договор с външна фирма, която се занимава и познава всички правила на здраве и безопасност на условията на труд. Тогава според договора тази служба идва, за да извърши конкретна планова дейност или се явява, когато е назначена проверка и трябва да представлява фирмата пред проверяващите органи.

        Последната опция рядко се предпочита, а именно самият работодател да поеме всички функции, които са вменени на длъжностното лице по ЗБУТ. Все пак законът го позволява, а и в някои организации това е единствената или най-добра възможност. Обикновено се предпочита в много малки компании, когато всички гореспоменати процедури излишно ще натоварят работата. Когато работодателят поема поста на длъжностно лице по ЗБУТ, това не става само с неговата воля или просто с взимането на решение. Необходим е документ, който да потвърждава това решение и да е един вид договор.